Nhiệm vụ của thuyền viên: Trách nhiệm của nhân viên trên tàu

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và môi trường khi di chuyển một chuyến tàu trên biển. Sẽ đòi hỏi một tổ chức hoạt động rõ ràng, trách nhiệm cao. Bởi vậy, trên tàu sẽ phân chia từng vị trí làm việc của các thuyền viên. Mỗi thuyền viên đều sẽ có nhiệm vụ và công việc riêng. Cụ thể, trách nhiệm của nhân viên trên tàu cho từng vị trí công việc sẽ được phân định rõ ràng như sau:

Trách nhiệm và nhiệm vụ của thuyền phó nhất

Thuyền phó nhất là vị trí có quyền hạn chỉ huy cao thứ 2, chỉ sau thuyền trưởng. Vậy so với nhiệm vụ của thuyền trưởng, thì vị trí này, thuyền phó nhất cần đảm bảo những trách nhiệm và nhiệm vụ như sau:

+ Phụ trách chung bộ phận tổ boong: Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị do tổ boong quản lý. Bố trí, phân công và điều hành công việc cho các thuyền viên thuộc bộ phận boong.

+ Lập hạng mục sửa chữa boong cần thiết rồi trình cho thuyền trường. Sau khi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, phải ký biên bản nghiệm thu kết quả

thuyền phó nhất

+ Giữ an toàn cho các công việc và ngăn ngừa hiện tượng ô nhiễm dầu.

+ Kiểm tra sổ ghi số đo nước ngọt, nước ballast và lacanh hầm hàng do thuỷ thủ phụ trách thực hiện mỗi ngày hai lần

+ Quản lý bộ phận kho tàng, phụ tùng tàu do bộ phận boong quản lý.

+ Giữ cho tàu luôn ở trạng thái ổn định về hiệu số mớn nước, ứng suất và cân bằng…

+ Thuyền phó nhất có nhiệm vụ phụ trách hoạt động làm hàng của tàu.

Nhiệm vụ của thuyền phó hai

+ Thực hiện các nhiệm vụ được giao do Thuyền trưởng và Thuyền phó nhất yêu cầu.

+ Tham gia nhiệm vụ trực ca biển và ca bờ. Có mặt ở buồng lái khi tàu ra vào cầu hoặc chuyển cầu để chỉ huy

+ Quản lý tủ thuốc và trang thiết bị y tế cần thiết trên tàu

+ Quản lý thiết bị máy móc hàng hải, hải đồ và những ấn phẩm hàng hải;

+ Thực hiện các công việc liên lạc bằng VTĐ.

+ Giữ gìn, bảo quản toàn bộ các trang thiết bị VTĐ và hệ thống có liên quan.

thuyền phó hai

+ Giữ tất cả các bức điện và tài liệu của bộ phận VTĐ. Làm báo cáo theo yêu cầu của Thuyền trưởng khi cần.+ Kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của các thiết bị an toàn mà mình quản lý.

+ Thu thập các thông tin hàng hải và những thông báo hàng hải để hiệu chỉnh cập nhật hải đồ và các ấn phẩm hàng hải.

+ Ghi chép sự hoạt động của toàn bộ máy móc và thiết bị trên tàu. Xác định sai số, điều chỉnh và hiệu chỉnh các sai số.

+ Kiểm tra toàn bộ các thiết bị trên tàu, ghi kết quả kiểm tra vào nhật ký và báo cáo với Thuyền trưởng ít nhất 1 giờ trước khi tàu chạy.

+ Báo cho Thuyền phó nhất việc chuẩn bị chuyến đi mà mình có trách nhiệm thực hiện ít nhất 3 giờ trước khi tàu khởi hành phải

+ Quản lý những vật tư phụ tùng mình phụ trách

Trách nhiệm của thuyền phó ba

Vị trí thuyền phó ba cần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

+ Quản lý và bảo dưỡng những trang thiết bị cứu sinh.

+ Bảo dưỡng trang thiết bị cứu hoả ở trên tàu

+ Tham gia công việc trực ca biển và ca bờ, có mặt trong buồng lái khi tàu ra vào cầu và chuyển cầu.
+ Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng và Thuyền phó nhất yêu cầu.

thuyền phó ba

Nhiệm vụ của thủy thủ trưởng

+ Thủy thủ trưởng có nhiệm vụ phụ trách những thuỷ thủ và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ của thủy thủ theo mệnh lệnh của Thuyền phó nhất.

+ Chỉ đạo thực hiện công việc hàng ngày theo sự phê chuẩn và yêu cầu của Thuyền phó nhất.

+ Kiểm tra những khu vực và vị trí xung quanh tàu. Có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, vệ sinh hoặc khôi phục lại khả năng làm việc của các thiết bị.

+ Khi tàu đến, rời cảng hoặc ma nơ, vị trí của thủy thủ trưởng là ở trước mũi.

thủy thủ trưởng

+ Tham gia vào việc xếp dỡ hàng hoá theo lệnh của Thuyền phó nhất hoặc Sỹ quan trực ca.

+ Ghi lượng tiêu hao vật tư boong và báo cáo cho Thuyền phó nhất hàng tháng

+ Mỗi ngày hai lần, thực hiện đo – kiểm tra mức nước trong các két nước ngọt, ballast và các lacanh hầm hàng

+ Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Thuyền trưởng, Thuyền phó nhất.

Trách nhiệm và nhiệm vụ của thủy thủ lái (AB)

+ Thuỷ thủ lái phải tham gia vào các công việc của tổ boong theo theo yêu cầu của Thuyền phó nhất, Sỹ quan trực ca và thuỷ thủ trưởng .

+ Tham gia trực ca biển và ca bờ .

+ Thuỷ thủ lái cần tham gia trực ca ở trên buồng lái khi tàu neo .

+ Có mặt trong buồng lái hoặc ở phía sau lái khi tàu ra vào cầu, chuyển cầu hoặc khi bắt đầu di chuyển.

+ Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Thuyền phó nhất, Sỹ quan trực ca boong hoặc thuỷ thủ trưởng.

thủy thủ lái

Nhiệm vụ của thủy thủ bảo quản

+ Thuỷ thủ bảo quản phải tham gia vào những công việc của tổ boong .

+ Thực hiện bảo quản theo yêu cầu, mệnh lệnh của thuỷ thủ trưởng

+ Tham gia vào công việc xếp dỡ hàng khi ở trong cảng .

+ Có mặt ở mũi tàu hoặc sau lái khi tàu ra vào cầu hoặc chuyển cầu

thủy thủ bảo quản

+ Thực hiện nhiệm vụ của thuỷ thủ lái khi được yêu cầu của Thuyền phó nhất, Sỹ quan trực ca boong hoặc thuỷ thủ trưởng

+ Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của thuỷ thủ trưởng

Trách nhiệm của máy trưởng

+ Máy trưởng là người phụ trách bộ phận máy. Sẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát việc quản lý, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của tổ máy.

+ Duy trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành và điều khiển máy móc thuộc tổ máy.

+ Có mặt ở trong buồng máy để điều khiển máy chính khi ma nơ.

+ Quản lý, phân công và bố trí mọi công việc một cách thích hợp để hoàn thành kế hoạch bảo quản bảo dưỡng tàu. Tránh để tình trạng làm việc quá sức cho các thuyền viên của tổ máy.

điều khiển tàu biển

+ Đảm bảo toàn bộ máy móc hoạt động an toàn: An toàn cả về người, tài sản, môi trường và không gây ô nhiễm.

+ Khi thực hiện sửa chữa, phải trình kế hoạch các danh mục sửa chữa cho Thuyền trưởng, kể cả những hạng mục do thuyền viên tự thực hiện. Khi hoàn thành việc sửa chữa, phải ký biên bản nghiệm thu xác nhận chất lượng và kết quả công việc.

Trách nhiệm của nhân viên trên tàu khác

Ngoài ra, trên tàu còn rất nhiều các vị trí công việc khác như: bếp trưởng, máy một, máy hai,…

Trong đó, 3 vị trí thợ sau đây cũng đóng vai trò quan trọng trên tàu

Cụ thể, trách nhiệm của các nhân viên trên tàu của 3 vị trí công việc như sau:

1/ Nhiệm vụ của thợ cả

Thợ cả là tổ trưởng của tổ thợ máy trên tàu. Tham gia vào các công việc của tổ máy.

trách nhiệm của thuyền viên

Nhiệm vụ của thợ cả là:

+ Bảo quản, sửa chữa các thiết bị trên tàu theo mệnh lệnh và yêu cầu của Thuyền trưởng, Máy trưởng hoặc Máy hai.

+ Bảo quản bảo dưỡng bộ phận động cơ, máy móc theo kế hoạch bảo quản bảo dưỡng được Máy hai chấp thuận .

+ Có mặt ở buồng máy khi tàu ra vào cầu, chuyển cầu, khởi hành và đến cảng.

+ Giữ gìn, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, đồ đạc, kho tàng của bộ phận máy gọn gàng, ngăn nắp

2/ Nhiệm vụ của thợ máy

+ Thợ máy có nhiệm vụ tham gia vào các công việc của tổ máy theo yêu cầu của Máy hai, Sỹ quan máy và thợ cả .

+ Tham gia vào việc trực ca biển và ca bờ .

+ Phụ giúp các Sỹ quan máy trong việc bảo quản các thiết bị, máy móc luôn ở trạng thái làm việc tốt

trách nhiệm của nhân viên trên tàu

3/ Nhiệm vụ và trách nhiệm của thợ điện

+ Tham gia vào công việc của tổ máy, đóng vai trò như người giúp việc cho Máy trưởng.

+ Có mặt ở trong buồng máy khi tàu ra vào cầu, chuyển cầu hoặc bắt đầu di chuyển

+ Chú ý việc bảo quản các thiết bị điện lắp trên tàu, hệ thống điện, trừ các thiết bị do VTĐ.

+ Thực hiện các công việc khác do Máy trưởng yêu cầu.

thuyền viên trên tàu

Như vậy, trên đây là một số nhiệm vụ chính và trách nhiệm của nhân viên trên tàu. Hy vọng giúp ích cho bạn tìm hiểu sâu về lĩnh vực thuyền viên trên tàu biển.