Tiêu chuẩn VTOS về nghiệp vụ thuyết minh du lịch

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Du lịch Việt Nam. Tiêu chuẩn VTOS có tiêu chuẩn về thuyết minh du lịch có tên tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ thuyết minh du lịch.

Tìm hiểu về thuyết minh du lịch

Thuyết minh du lịch là gì?

Thuyết minh du lịch là sự diễn đạt thông qua ngôn ngữ được sử dụng dưới 2 hình thức: Bằng lời nói và ngôn ngữ không bằng lời nói của hướng dẫn viên du lịch về địa điểm tham quan. Và những gì liên quan tới các đối tượng tham quan trong chương trình du lịch của đoàn khách tại một địa điểm du lịch cụ thể.

thuyết minh du lịch

Mục đích của thuyết minh du lịch

Thuyết minh du lịch giúp cho khách thăm quan hiểu về văn hóa, tôn giáo, tập quán, truyền thống…tại địa điểm du lịch. Ngoài ra thông qua thuyết minh còn nhằm mục đích giáo dục văn hóa, truyền đạt những suy nghĩ tích cực về lịch sử, văn hóa địa điểm du lịch đó cho du khách.

Hiệu quả của hoạt động thuyết minh du lịch phụ thuộc chủ yếu vào khả năng thực hiện công việc của thuyết minh viên. Điều này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thuyết minh viên du lịch.

nghiệp vụ thuyết minh du lịch

Vai trò của thuyết minh du lịch

Thuyết minh du lịch là một phần trong các hoạt động hướng dẫn du lịch. Tuy nhiên vai trò của thuyết minh du lịch đặc biệt quan trọng. Giúp cho du khách hiểu hơn về văn hóa, tập tục, truyền thống tại địa điểm tham quan.

Ngoài ra giúp quảng bá văn hóa, quảng bá hình ảnh đẹp đến du khách khắp năm châu. Là cầu nối trực tiếp tạo uy tín cho công ty lữ hành.

vai trò thuyết minh du lịch

 

Nội dung tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ thuyết minh du lịch

Bộ tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ thuyết minh du lịch được soạn thảo nhằm cung cấp trình độ năng lực cần thiết cho các thuyết minh viên du lịch, thuyết minh viên di sản hoặc thuyết minh viên tại các di tích lịch sử và tôn giáo quan trọng ở Việt Nam.

Ngoài kiến thức về lịch sử, thuyết minh viên du lịch cần phải hiểu biết rõ về các điểm thăm quan bao gồm cả hiểu biết lý do tại sao điểm tham quan này quan trọng và làm thế nào để bảo vệ được nó.

Với nhiệm vụ quan trọng vừa quảng bá hình ảnh vừa là nhà giáo dục. Do đó để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, thuyết minh viên du lịch cần đạt được một số kỹ năng đặc biệt – cao hơn các kỹ thuật hướng dẫn du lịch cơ bản. Họ cần phải làm được:

1/Truyền đạt kiến thức về văn hóa đồng thời giúp nhận thức và bảo vệ tại địa điểm thăm quan.

2/ Quá trình thuyết trình sao cho hấp dẫn và hữu ích đối với du khách.

3/ Giúp du khách hài lòng cao nhất về những trải nghiệm tại địa điểm tham quan.

4/ Giúp du lịch bền vững tại Việt Nam phát triển.

Do đó bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS)  về nghiệp vụ thuyết minh du lịch bao gồm hai bậc trình độ:

+ Bậc 2

+ Bậc 3

tiêu chuẩn vtos nghiệp vụ thuyết minh du lịch

Các chứng chỉ nghiệp vụ thuyết minh du lịch

Bậc Chứng chỉ trình độ Mã chứng chỉ
2 Chứng chỉ Thuyết minh du lịch COTG2
3 Chứng chỉ Thuyết minh du lịch COTG3

Chứng chỉ thuyết minh du lịch Bậc 2

Những quy định và nội dung cụ thể của chứng chỉ thuyết minh du lịch bậc 2 như sau:

Số TT Mã DVNL Tên Đơn Vị Năng Lực
1 TGS1.2 CHUẨN BỊ CÁ NHÂN CHO CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN DU LỊCH
2 TGS2.1 TIẾN HÀNH ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH
DU LỊCH
3 TGS2.2 ÁP DỤNG KIẾN THỨC VỀ VIỆT NAM ĐỂ
CHUẨN BỊ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
4 TGS2.3 ĐỒNG HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN DU KHÁCH THEO
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
5 TGS2.4 CHUẨN BỊ CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CÓ TRÁCH
NHIỆM VÀ BỀN VỮNG
6 TGS2.5 TRÌNH BÀY BÀI THUYẾT MINH DU LỊCH THEO CÁC
CHỦ ĐỀ CHUYÊN BIỆT
7 TGS2.6 LẬP KẾ HOẠCH VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ
GIẢI TRÍ VÀ HƯỚNG DẪN TẠI ĐIỂM
8 TGS2.7 CUNG CẤP SỰ HỖ TRỢ THIẾT THỰC CHO KHÁCH
DU LỊCH
9 TGS2.8 TRÌNH BÀY TRẢI NGHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG
VĂN HÓA VÀ DI SẢN
10 COS4 SỬ DỤNG TIẾNG ANH Ở CẤP ĐỘ GIAO TIẾP
CƠ BẢN
11 COS5 DUY TRÌ KIẾN THỨC NGÀNH NGHỀ (CƠ BẢN)
12 COS7 CUNG CẤP DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ AN NINH (CƠ BẢN)

Chứng chỉ Thuyết minh du lịch Bậc 3

Những quy định và nội dung cụ thể của chứng chỉ thuyết minh du lịch bậc 3 như sau:

Số TT Mã DVNL Tên Đơn Vị Năng Lực
1 TGS3.3 CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
BỀN VỮNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM
2 TGS3.7 LẬP KẾ HOẠCH VÀ CẢI TIẾN BÀI THUYẾT MINH DU
LỊCH THEO CÁC CHỦ ĐỀ CHUYÊN BIỆT
3 TGS3.8 LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DỊCH VỤ GIẢI
TRÍ VÀ HƯỚNG DẪN TẠI ĐIỂM
4 TGS3.11 XÂY DỰNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI
CÁC BÊN LIÊN QUAN TỚI CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
5 TGS3.15 CHUẨN BỊ TRẢI NGHIỆM MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA
VÀ DI SẢN
6 TGS4.2 ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ BỀN VỮNG
7 COS6 THỰC HIỆN SƠ CỨU CƠ BẢN
8 COS8 ỨNG PHÓ VỚI TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
9 GES2 TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHÀN NÀN
10 GES9 PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
11 GES10 CHUẨN BỊ VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO
12 GES12 ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM

Download tài liệu tiêu chuẩn VTOS Nghiệp vụ thuyết minh du lịch

Để nắm rõ hơn về các tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ thuyết minh du lịch. Mời các bạn xem cụ thể bản PDF dưới đây.

Link Download: tieu-chuan-vtos-nghiep-vu-thuyet-minh-du-lich

Với những chia sẻ trên đây hi vọng các bạn có thêm kiến thức về tiêu chuẩn của ngành hướng dẫn viên du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch tàu thủy nói riêng.