Tuyển thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài, tàu đa quốc tịch

Bạn đang mong muốn tìm kiếm một công việc lương cao? Công việc ổn định? Có đầy đủ chế độ bảo hiểm và quyền lợi cho lao động? Vậy thì ứng tuyển ngay vị trí thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài dưới đây!

Làm việc cho chủ tàu nước ngoài được nhiều lựa chọn là “cơ hội vàng” cho việc làm giàu cho nhiều lao động hiện nay. Cùng tham khảo thông tin tuyển dụng thuyền viên cho tàu đa quốc tịch với những yêu cầu đơn giản như sau!

Tàu đa quốc tịch là gì?

Tàu đa quốc tịch hay còn được gọi là tàu biển nước ngoài, tàu mang quốc tịch nước ngoài và thuộc quyền sở hữu của chủ tàu nước ngoài.

Cụ thể, theo Nghị định 121/2014/NĐ-CP có qui định: “Tàu biển nước ngoài là tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài.”

tàu biển nước ngoài

Giấy phép vận tải biển nội địa Việt Nam cho các tàu biển đa quốc tịch

Khác với các tàu thuyền nội địa mang quốc tịch Việt Nam, thì khi tàu mang quốc tịch nước ngoài muốn hoạt động tại vùng biển Việt Nam cần được cấp giấy phép vận tải theo qui định của Pháp luật như sau:

Thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải biển nội địa

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho những trường hợp dưới đây:

a) Vận chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc những loại hàng hóa khác bằng phương tiện tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lí bị ách tắc tại cảng khi tàu biển Việt Nam không đủ khả năng để vận chuyển;

b) Để phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.

2. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài vận chuyển hành khách, hành lí từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại bằng phương tiện trung chuyển của tàu khách đó.

Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa

1. Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa sẽ là 01 năm được áp dụng với những trường hợp sau:

a) Tàu biển hoạt động phục vụ 01 cơ sở sản xuất hàng hóa;

b) Loại tàu biển mà đội tàu biển Việt Nam chưa có.

2. Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa sẽ là 06 tháng được áp dụng dành cho các loại tàu biển khác không thuộc qui định trên.

3. Trong trường hợp doanh nghiệp đề xuất thời hạn cho tàu biển nước ngoài muốn vận tải biển nội địa, thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa sẽ được cấp theo đề nghị của doanh nghiệp nhưng không quá 01 năm đối với những trường hợp qui định tại khoản 1 và sẽ không quá 06 tháng đối với trường hợp qui định tại khoản 2 Điều này.

4. Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa theo chuyến được áp dụng đối với các tàu biển vận chuyển hành khách, hành lí từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại.

tàu khách du lịch

Trình tự tiếp nhận, xử lí hồ sơ và cấp Giấy phép vận tải biển nội địa

1. Chủ tàu hoặc đại lí đại diện cho chủ tàu nước ngoài hoặc pháp nhân Việt Nam thuê tàu từ chủ tàu nước ngoài phải nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam.

2. Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ nhận trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và thông báo rõ cho người nộp những nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có).

Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính còn thiếu, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép vận tải biển nội địa. Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi, lập báo cáo thẩm định trình cho Bộ Giao thông vận tải xem xét và quyết định.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ thẩm định của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông sẽ vận tải xem xét, cấp Giấy phép vận tải biển nội địa theo mẫu qui định.

Trường hợp không cấp Giấy phép vận tải biển nội địa, Bộ Giao thông vận tải sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.

5. Bộ Giao thông vận tải trả kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến chủ tàu hoặc đại lí đại diện cho chủ tàu. Đồng thời sao gửi đến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam để phối hợp quản lí, theo dõi. (Theo Thông tư Số: 50/2016/TT-BGTVT)

Chủ tàu nước ngoài muốn đăng ký tàu mang quốc tịch Việt Nam được không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 14 và Điều 16 Bộ luật Hàng hải năm 2005 quy định về nguyên tắc và điều kiện đăng ký tàu biển Việt Nam như sau:

Điều 14. Nguyên tắc đăng ký tàu biển

1. Việc đăng ký tàu biển quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam bao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển đó.

Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài có đủ điều kiện quy định tại Điều 16 của Bộ luật này được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Việc đăng ký tàu biển Việt Nam bao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển đó hoặc chỉ đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê tàu trần, thuê mua tàu có thể được đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam;

b) Tàu biển đã đăng ký ở nước ngoài không được đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp đăng ký cũ đã được tạm ngừng hoặc đã bị xoá;

c) Việc đăng ký tàu biển Việt Nam do Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam thực hiện công khai và thu lệ phí; tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu được cấp trích lục hoặc bản sao từ Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và phải nộp lệ phí.

tàu biển việt nam

Điều 16. Điều kiện đăng ký tàu biển Việt Nam

1. Tàu biển khi đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu biển;

b) Giấy chứng nhận dung tích, giấy chứng nhận phân cấp tàu biển;

c) Tên gọi riêng được Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam chấp thuận;

d) Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký hoặc xoá đăng ký, nếu tàu biển đó đã được đăng ký ở nước ngoài;

đ) Chủ tàu có trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam;

e) Tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng lần đầu tiên đăng ký hoặc đăng ký lại tại Việt Nam phải có tuổi tàu phù hợp với từng loại tàu biển theo quy định của Chính phủ;

g) Đã nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Tàu biển nước ngoài được tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê tàu trần, thuê mua tàu khi đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 1 Điều này phải có hợp đồng thuê tàu trần hoặc hợp đồng thuê mua tàu.

Như vậy, các loại tàu biển thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật này sẽ được phép đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Lợi ích khi làm việc với chủ tàu nước ngoài

Trong lĩnh vực tàu thuyền đi biển hiện nay có 2 hình thức là: Làm việc trên tàu nội địa và làm việc trên tàu nước ngoài. Trong đó, tàu đa quốc tịch được đánh giá là đảm bảo cho người lao động khá nhiều quyền lợi tốt về mức lương và chế độ bảo hiểm.

Về cơ bản, khi làm việc trên tàu trong nước hoặc chủ tàu nước ngoài thì chế độ bảo hiểm và chính sách quyền lợi của người lao động đều được hưởng tương tự nhau.

thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài

Cụ thể, đối với thuyền viên làm việc cho chủ tàu nước ngoài sẽ được đảm bảo những lợi ích sau:

+ Mức lương tuyển dụng thuyền viên cho tàu đa quốc tịch cực kỳ cao, cao hơn nhiều so với mức lương của thuyền viên làm việc trên tàu nội địa

+ Được hưởng chính sách và chế độ bảo hiểm về an toàn quốc tế

+ Được giao lưu mở rộng với nhiều cơ hội việc làm cả trong và ngoài nước

+ Công việc ổn định, hợp đồng dài hạn

Thông tin tuyển dụng thuyền viên tàu đa quốc tịch

Đối với chủ tàu đa quốc tịch, người lao đọng sẽ được làm việc với chủ tàu nước ngoài của một số quốc gia phổ biến như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonexia,…

Một số thông tin công ty chủ tàu nước ngoài đang cần tìm kiếm nguồn nhân lực lao động như sau:

+ CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI PHC

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (ASHICO)

+ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN OCEAN

+ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VTB ĐP MARINE

tuyển thuyền viên tàu đa quốc tịch

Ngoài ra, còn nhiều đơn vị công ty chủ tàu nước ngoài khác đang mong muốn tìm kiếm nguồn nhân lực làm việc trên tàu. Với vị trí tuyển dụng đa dạng cho mọi chức danh như: Tuyển dụng thuyền trưởng, tuyển dụng thuyền phó, tuyển dụng thủy thủ, tuyển dụng sỹ quan máy, sỹ quan boong,…

Sẽ tùy vào vị trí việc làm, chức danh ứng tuyển mà yêu cầu công việc và mức lương sẽ khác nhau. Về cơ bản, mức lương cho các thuyền viên làm việc tại chủ tàu nước ngoài đảm bảo cao từ 25 triệu / tháng trở lên.

Lao động thuyền viên đến với chủ tàu nước ngoài sẽ được đảm bảo về mức lương hợp lý với công việc. Phỏng vấn và kí hợp đồng nhanh chóng. Khi nhập tàu, lao động có thể tạm ứng 1 chút lương nếu như chuyên môn tốt, hoàn cảnh khó khăn thực sự.

Bên cạnh đó, thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài sẽ được hỗ trợ chi phí ở khách sạn, test covid. Hỗ trợ book vé bay nếu địa điểm nhập tàu ở nước ngoài

Yêu cầu tuyển thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài

+ Đối với chức danh cao, mức lương cao thì đương nhiên điều này sẽ đồng nghĩa với tránh nhiệm lớn. Do đó, yêu cầu thuyền viên làm việc trên tàu đa quốc tịch cần có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức cộng đồng tốt

+ Yêu cầu tiếng Anh tối thiểu đủ để giới thiệu bản thân và các tàu mình từng làm việc

+ Yêu cầu đảm bảo có sức khỏe tốt. Bởi công việc sẽ đòi hỏi làm việc dài ngày trên tàu

+ Có kinh nghiệm và các chứng chỉ liên quan về lĩnh vực tàu thuyền (nếu có)tàu đa quốc tịch

Như vậy, trên đây là một vài thông tin tuyển dụng thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài, chủ tàu đa quốc tịch. Hãy nhanh chóng ứng tuyển để nhận được vị trí công việc với mức lương cao nhất!